"Ze wszystkich nauk
medycyna jest najszlachetniejsza"

Hipokrates

Polityka prywatności

 

ADMINISTRATOR SERWISU

 1. S&P Partners Kubicki Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Ptasia 10, 60-319 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918334, NIP 7792403928, REGON 302040230.

POZYSKANIE INFORMACJI

 1. Serwis pozyskuje informacje o Użytkowniku i jego aktywności związanej z korzystaniem z Serwisu w następujący sposób:
  1. dobrowolne wprowadzanie danych przez Użytkownika za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie,
  2. automatyczne rejestrowanie informacji o Użytkowniku,
  3. wykorzystanie plików cookies (tzw. „ciasteczek”), zapisywanych w urządzeniu końcowym (komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem oraz umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, zapisywanie i przechowywanie danych).


INFORMACJE PODANE DOBROWOLNIE

 1. Użytkownik może przeglądać stronę główną Serwisu anonimowo. Dostępność pozostałych podstron Serwisu zależy od zalogowania się.
 2. Za pomocą formularzy zbierane są wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Za pomocą formularzy zbiera się następujące dane: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, specjalizacja, e-mail, numer telefonu.
 3. Poza informacjami określonymi powyżej, Serwis może ponadto rejestrować w sposób automatyczny informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.
 5. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), zapewnia się im ochronę przewidzianą przez przepisy tej ustawy oraz spełnienie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów określających zasady przetwarzania i zabezpieczania tego rodzaju informacji.


INFORMACJE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem.
 3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
  8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

INFORMACJE ZAWARTE W PLIKACH  „cookies”

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, mających na celu ustalenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, a w konsekwencji dokonywanie zmian w Serwisie, służących ulepszaniu jego zawartości i struktury;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest niezbędne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła.
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania odpowiedzialnego za przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki. W tym celu powinien zapoznać się z instrukcją obsługi używanego oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem lub dystrybutorem.
  5. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu lub jego nieprawidłowe działanie.
  6. Administrator nie odpowiada za cookies pozostawione przez inne serwisy internetowe, w szczególności te, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem ze stron internetowych, do których linki zostały umieszczone w Serwisie.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

 1. Administrator może udostępniać dane dotyczące Użytkowników współpracującym z nim podmiotom trzecim, w celach marketingowych, wyłącznie po uzyskaniu w tym celu uprzedniej zgody Użytkownika lub gdy będzie to niezbędne dla wykonania usługi na rzecz Użytkownika lub gdy będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokłada ponadto wszelkich starań, aby zebrane informacje były odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub zabraniem przez osoby nieuprawnione i stosuje w tym celu właściwe środki techniczne i organizacyjne.
 2. W zakresie, w jakim dojdzie do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, stosuje się odpowiednie przepisy prawa i wynikające z nich obowiązki w zakresie zabezpieczenia takich danych.
 3. Dane Użytkowników przechowuje się na własnym serwerze lub zleca ich przechowanie innemu podmiotowi. Jeżeli zleci się przechowywanie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym (np. wynajmującemu serwer), zachowa się najwyższą możliwą staranność w wyborze i powierzy wykonywanie określonych działań na danych jedynie firmie zapewniającej rękojmię zachowania bezpieczeństwa danych.
 4. Administrator stosuje następujące typy zabezpieczeń: kontrola dostępu i szyfrowanie danych.

DANE OSOBOWE

 1. Serwisem zarządza Administrator. Administratorem jest S&P Partners Kubicki Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Ptasia 10, 60-319 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918334, NIP 7792403928, REGON 302040230.
 2. Administrator zbiera następujące, podane dobrowolnie, dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer prawa wykonywania zawodu i dane o specjalizacji lekarskiej,
  3. e-mail, numer telefonu.
 3. Użytkownik, chcąc korzystać z funkcjonalności Serwisu, może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu, reklamy i promocji oraz na udostępnianie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych.
 4. Użytkownik, chcąc korzystać z funkcjonalności Serwisu, może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Administratora lub podmiotów współpracujących informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodę na wykorzystanie przez Administratora lub podmioty współpracujące telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 5. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą zbierane w celu identyfikacji Użytkownika, korzystania z funkcjonalności Serwisu, usprawnienia jego obsługi w Serwisie, oraz w celach marketingu towarów lub usług.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo poprawiania swoich danych, co realizuje przez zgłoszenie się do Administratora.
 8. Administrator podejmuje również niezbędne środki mające na celu ochronę baz danych zawierających zbiory danych osobowych poprzez wewnętrzne ograniczenie dostępu do baz. Tylko wąskie grono uprawnionych osób spośród działających na rzecz Administratora ma wgląd w dane osobowe Użytkowników Serwisu. Zachowanie poufności danych dostępowych do Serwisu należy do obowiązków Użytkownika.

POWIERZENIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może udostępniać dane dotyczące Użytkowników podmiotom trzecim współpracującym z nim, w celach marketingowych, po uzyskaniu w tym celu uprzedniej, wyraźnej zgody Użytkownika, lub gdy będzie to niezbędne dla wykonania usług na rzecz Użytkownika lub będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator może również przewidywać powierzenie danych Użytkownika w trybie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom zewnętrznym, którzy będą ich odbiorcami. Powierzenie danych osobowych nastąpi w celu ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora. Dane mogą być powierzone następującym kategoriom podmiotów:
  1. prowadzącym bieżące administrowanie Serwisem,
  2. świadczącym usługi informatyczne (np. wykonywanie zleceń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),
  3. dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
  4. świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji do Użytkowników,
  5. świadczącym usługi marketingowo-reklamowe na rzecz Administratora,
  6. świadczącym usługi prawne.
 3. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty zewnętrzne należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Bezwzględnie respektuje się wolę Użytkownika co do zakresu dobrowolnie przekazywanych danych. Użytkownik może wycofać dobrowolnie podane dane z zasobów Serwisu, co jednak może uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu. Dopełnia się wszelkich starań, aby dane takie zostały usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione oraz by nie zostały wykorzystane w ramach dalszej działalności Serwisu.
 2. W zakresie przekazanych danych osobowych, Użytkownikowi przysługują uprawnienia przyznane ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator bezwzględnie przestrzega norm prawnych w tym przedmiocie i nie dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wbrew przepisom prawa lub woli Użytkownika.

KONTAKT

 1. Użytkownik ma zapewniony kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, nieprawidłowości w działaniu Serwisu zagrażających bezpieczeństwu informacji lub zgłaszania innych żądań, w tym żądania zmiany lub usunięcia danych Użytkownika. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.
 2. Administrator może wysyłać Użytkownikowi, na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Kontakt z Administratorem jest realizowany poprzez e-mail kontakt@uroexpert.pl