"Ze wszystkich nauk
medycyna jest najszlachetniejsza"

Hipokrates

REGULAMIN SERWISU - UroExpert

 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy dokument opisuje Regulamin Serwisu „UroExpert” .
 2. Serwis przeznaczony jest  dla lekarzy, w celu zdalnego (za pośrednictwem komputera, smartfonu, tabletu) uczestnictwa w interaktywnych e-wykładach o tematyce medycznej oraz do odtwarzania nagrań z minionych e-wykładów, jak również do zapoznawania się z publikacjami o tematyce medycznej. Dostęp do Serwisu wymaga rejestracji Użytkownika. Użytkownik w celu rejestracji podaje swoje dane: Imię, Nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, dane o specjalizacji, e-mail, numer telefonu. Użytkownik otrzymuje mailowe i telefoniczne przypomnienia o e-wykładach i zamieszczanych materiałach z zakresu tematyki Serwisu; może również otrzymywać stosowne materiały marketingowe i ankiety oceniające Serwis i jego funkcjonalności.
 3. Serwisem zarządza Administrator. Administratorem jest S&P Partners Kubicki Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Ptasia 10, 60-319 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918334, NIP 7792403928, REGON 302040230.
 4. Regulamin znajduje się pod adresem: www.uroexpert.pl.
 5. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany Regulaminu i nadanej Polityki prywatności. Informacje o zmianach i terminach ich wejścia w życie zamieszczane będą na powyżej stronie internetowej na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie, a Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie w drodze wiadomości elektronicznej.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

 

REGULAMIN SERWISU

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Serwisu oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników, a także praw i obowiązków Administratora Serwisu. Niniejszy Regulamin to dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora wraz z Polityką prywatności stanowiącą jego integralną część. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

 

UŻYTKOWNICY

 1. Użytkownikiem jest lekarz lub przedstawiciel medyczny, która korzysta z usług dostarczanych w ramach Serwisu. Użytkownik, by móc korzystać z Serwisu, musi zarejestrować się, podając imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, numer prawa wykonywania zawodu i specjalizację (odpowiednio) lub zalogować, podając adres e-mail i hasło.
 2. Podczas procesu rejestracji adres e-mail jest dodatkowo weryfikowany poprzez konieczność kliknięcia w link znajdujący się w przesłanej na wskazany adres e-mail wiadomości elektronicznej.
 3. Treści umieszczone w Serwisie, w tym ewentualny przekaz reklamowy, są dostosowane do kategorii odbiorców, w szczególności uwzględniają wymogi określone przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) w zakresie reklamy produktu leczniczego kierowanej do publicznej wiadomości i reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept.
 4. Z Serwisu nie można korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego na terytorium Polski prawa.
 6. W przypadku braku zgody na stosowanie zasad Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

REJESTRACJA

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu następuje z chwilą przejścia procedury rejestracji. Procedura rejestracji następuje łącznie poprzez podanie imienia i nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu i specjalizacji (odpowiednio do Użytkownika), adresu e-mail i numeru telefonu, akceptację Regulaminu i Polityki prywatności, wyrażenie dobrowolnych zgód na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz kliknięcie w link aktywacyjny.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie swoich danych zgodnie z prawdą.
 3. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i Polityką prywatności i akceptuję wszystkie ich postanowienia;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do Serwisu;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego korzystania z Serwisu;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości dotyczących informacji systemowych lub innych związanych z działaniem Serwisu.
 4. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Zabronione jest umożliwianie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanego na siebie konta w Serwisie osobom trzecim, jak i korzystanie przez Użytkownika z konta w Serwisie zarejestrowanego na innego Użytkownika. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanego na siebie konta w Serwisu, jak za działania lub zaniechania własne. Użytkownik obowiązany jest zachowywać hasło i inne dane dostępowe w tajemnicy.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest dobrowolne, jest realizowane na zasadach określonych w Regulaminie, o ile nic innego nie zostanie uregulowane, może w całości lub w części podlegać modyfikacjom i ulepszeniom w czasie co do sposobu tego korzystania, o czym Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany, gdy znajdzie to zastosowanie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi zwyczajami. Zabronione jest jakiekolwiek inne korzystanie z Serwisu, w szczególności w celach zarobkowych.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów z Serwisu może odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
 6. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług w ramach Serwisu w należyty sposób.
 7. Administrator nie udziela gwarancji na działanie Serwisu. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia awarii technicznej Administrator dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii technicznej. Administrator zobowiązuje, się aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Użytkowników albo ingerencją osób trzecich. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.
 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania związane z korzystaniem z Serwisu.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz wynikające z tego konsekwencje. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki ujawnienia przez Użytkowników haseł dostępu do Serwisu, w tym w konsekwencji za dostęp osób nieuprawnionych do treści Serwisu zawierających reklamę produktów leczniczych, której krąg odbiorców został ograniczony przez obowiązujące przepisy prawa.
 12. Administrator dokłada należytych starań, by informacje dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne, ale nie daje co do tego żadnej gwarancji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w Serwisie, szkody, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu do Serwisu.
 13. Administrator jest uprawniony do zmiany i usuwania treści Serwisu, bez konieczności informowania Użytkowników.
 14. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Serwisu przez Użytkowników, w tym za kompatybilność działania Serwisu z urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi przez ww. osoby.
 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika i niemożność ich odtworzenia, jeżeli utrata ta i niemożność odtworzenia jest następstwem:
  1. niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Użytkownika kopii zapasowych danych lub utraty przez Użytkownika kopii zapasowych,
  2. działania wirusa,
  3. działania siły wyższej,
  4. innych okoliczności lub działania osób, za których zaistnienie lub działanie Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
  5. działań zawinionych przez osoby trzecie.

KONTAKT

 1. Użytkownik ma zapewniony kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, nieprawidłowości w działaniu Serwisu zagrażających bezpieczeństwu informacji lub zgłaszania innych żądań, w tym żądania zmiany lub usunięcia danych Użytkownika. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.
 2. Administrator może wysyłać Użytkownikowi, na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Kontakt z Administratorem jest realizowany poprzez e-mail kontakt@uroexpert.pl